Visus ar klientu saistītos iesniegtos personas datus, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, aizsargā Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

 

1. www.81bmxshop.com apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA "KT555" var saņemt informāciju, kas satur personas datus tikai tad, ja esat tam piekrituši.

1.1 81bmxshop var iegūt personas datus tiešā veidā, pasūtījumu apstrādei (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese).

1.2 Iegūstot anonīmu statisku informāciju, piemēram, sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu www.81bmxshop.com izmantošanu, ja lietotājs to ir atļāvis, un piekritis.

2. Pircēju personas datus SIA "KT555" apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA "KT555" izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

3. Iegādājoties Interneta veikalā www.81bmxshop.com piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA "KT555" izmantot personas datus tikai pasūtījumu apstrādei un noformēšanai.

4. Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs piekritis sniegt Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

4.1 datu apstrāde, izriet no www.81bmxshop.com Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);

4.2 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu sūtīšanai (tikai saskaņā ar Pircēja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai);

4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem);

5. SIA "KT555" nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina www.81bmxshop.com interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

6. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs var informēt SIA "KT555", izmantojot e-pasta adresi: [email protected].

7. Pircējam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

7.1 kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

7.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

7.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

8. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.